โครงการเสวนา เรื่อง “2 ปี กับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”

รายละเอียด

Posted at 12 Jul 2019

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดโครงการเสวนา เรื่อง “2 ปี กับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”

สำหรับผู้บริหารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐร่วมเสวนาดังนี้

  1. นายกฤษฎา บุณยสมิต ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานผู้ตรวจการอัยการ

  2. นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

  3. นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง

  4. นางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดย นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังเป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ผู้เข้าฟังการเสวนาข้างต้นไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยมีบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดเสวนาเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่