โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี พ.ศ.2561 หัวข้อเรื่อง “เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ”

รายละเอียด

Posted at 04 Dec 2018

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี พ.ศ.2561

หัวข้อเรื่อง “เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ”

สำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการคลัง ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

โดยช่วงเช้าเวลา 09.00 – 10.20 น. หัวข้อการบรรยาย เรื่อง เปลี่ยนแปลงอย่างไร...เมื่อใช้ พรบ.วินัยการเงินการคลัง

- หลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ.2561

  บรรยายโดยนางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

เวลา 10.40 – 12.00 น. หัวข้อการบรรยาย เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างอย่างไร...ให้ถูกต้อง

- กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

  บรรยายโดยนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 14.20 น. หัวข้อการบรรยาย เรื่อง สิทธิค่ารักษา...ช่วยอุ่นใจเมื่อป่วย

- หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและสิทธิประโยชน์สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

  บรรยายโดยนายสิทธิชัย งามเกียรติขจร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง

และเวลา 14.40 – 16.00 น. หัวข้อการบรรยาย เรื่อง ละเมิด...รู้ไว้ได้ประโยชน์

- การดำเนินการด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

  บรรยายโดยนางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ อดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง กรมบัญชีกลางเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่