โครงการอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 3

รายละเอียด

Posted at 22 Mar 2024

วันที่ 22 มีนาคม 2567

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

โครงการอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 3

เวลา 9.00 - 12.00 น.

หัวข้อวิชา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ และหัวข้อวิชา ข้อวินิจฉัยและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐรวมทั้งการถามตอบปัญหาต่างๆ 

โดยมีคุณลิขิต อุไรรางกูล นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากร


เวลา 13.00 - 16.00 น.

หัวข้อวิชา แนวทางการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดทำ TOR และเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง หน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการพิจารณาผล 

โดยมีคุณกิติมา นับสุวรรณ์ นิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่