โครงการอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 2

รายละเอียด

Posted at 15 Feb 2024

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

โครงการอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 2

เวลา 9.00 - 10.30 น.

หัวข้อวิชา การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ 

โดยมีคุณสามารถ แสงรินทร์  นิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากร


เวลา 10.30 - 14.30 น.

หัวข้อวิชา แนวทางการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดทำ TOR และเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง หน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการพิจารณาผล

โดยมีคุณลิขิต อุไรรางกูล นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากร


เวลา 14.30 - 16.00 น.

หัวข้อวิชา ข้อวินิจฉัยและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการถามตอบปัญหาต่างๆ 

โดยมีคุณลิขิต อุไรรางกูล นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากร
เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่