โครงการอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 1

รายละเอียด

Posted at 26 Jan 2024

วันที่ 22 มกราคม 2567

มูลนิธิฯ ได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

โครงการอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 1

ช่วงเช้า 9.00 - 12.00 น.

หัวข้อวิชา แนวทางการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดทำ TOR และเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง หน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการพิจารณาผล 

โดยมีคุณสามารถ แสงรินทร์  นิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากร


ช่วงบ่าย 13.00 - 14.30 น.

หัวข้อวิชา การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ 

โดยมีคุณสามารถ แสงรินทร์  นิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากร


ช่วงบ่าย 14.30 - 16.00 น.

หัวข้อวิชา ข้อวินิจฉัยและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการถามตอบปัญหาต่างๆ 

โดยมีคุณลิขิต อุไรรางกูล นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่