โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร “ซื้อ-จ้างให้ปลอดภัยและได้ผล”

รายละเอียด

Posted at 17 Nov 2023

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังได้ดำเนินการจัดอบรมให้แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยจัดอบรมในรูปแบบ Online ของโครงการอบรมสัมมนา  หลักสูตร “ซื้อ-จ้างให้ปลอดภัยและได้ผล”

เวลา 9.00-12.00 น.

หัวข้อวิชา : การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีและการอนุมัติและประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

วิทยากร : คุณลิขิต อุไรรางกูล 

ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง

  

เวลา 13.00-16.00 น.

เสวนาในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบ กรณีศึกษา ตัวอย่างและหรือแนวทางปฏิบัติ และแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) การจัดทำประกาศและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาผล การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ รวมทั้งการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

ผู้ร่วมเสวนา : คุณทักษพร รักอยู่

ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพัสดุ กรมบัญชีกลาง

ผู้ร่วมเสวนา : คุณศิริกัญญา รุนประโคน 

ตำแหน่ง : คลังจังหวัดสุรินทร์ กรมบัญชีกลาง

ผู้ร่วมเสวนา : คุณลิขิต อุไรรางกูล 

ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง

ผู้ร่วมเสวนา : คุณสามารถ แสงรินทร์

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง

ผู้ดำเนินรายการเสวนา : คุณญาณี แสงศรีจันทร์

ตำแหน่ง : อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และกรรมการและเลขานุการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่