โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร “ซื้อ-จ้างให้ปลอดภัยและได้ผล”

รายละเอียด

Posted at 16 Nov 2023

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังได้ดำเนินการจัดอบรมให้แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยจัดอบรมในรูปแบบ Online ของโครงการอบรมสัมมนา  หลักสูตร “ซื้อ-จ้างให้ปลอดภัยและได้ผล”

เวลา 9.00-12.00 น.

หัวข้อวิชา : การลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน การพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

วิทยากร : คุณสามารถ แสงรินทร์ 

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง

  

เวลา 13.00-16.00 น.

หัวข้อวิชา : การทำสัญญา หลักประกัน การบริหารสัญญาและตรวจรับ

วิทยากร : คุณศิริกัญญา รุนประโคน 

ตำแหน่ง : คลังจังหวัดสุรินทร์ กรมบัญชีกลางเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่