โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร “ซื้อ-จ้างให้ปลอดภัยและได้ผล”

รายละเอียด

Posted at 15 Nov 2023

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังได้ดำเนินการจัดอบรมให้แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยจัดอบรมในรูปแบบ Online ของโครงการอบรมสัมมนา  หลักสูตร “ซื้อ-จ้างให้ปลอดภัยและได้ผล”

ซึ่งเมื่อเวลา 8.55 - 9.00 น. ท่านประธานมูลนิธิฯ คุณมนัส แจ่มเวหา เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร “ซื้อ-จ้างให้ปลอดภัยและได้ผล”


เวลา 9.00-12.00 น.

หัวข้อวิชา : การออกแบบก่อสร้าง ความสำคัญของ BOQ. การกำหนดผลงานและการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุ

วิทยากร : คุณบุญทิพย์ ชูโชนาค

ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และที่ปรึกษามูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง

  

เวลา 13.00-16.00 น.

หัวข้อวิชา : การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดทำร่าง TOR และการจัดทำประกาศและเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

วิทยากร : คุณสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลางเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่