มอบเงินสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 133 ปี

รายละเอียด

Posted at 06 Oct 2023

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง  โดยนายมนัส แจ่มเวหา ประธานมูลนิธิฯ นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ กรรมการมูลนิธิฯ นางนิโลบล แวววับศรี กรรมการมูลนิธิฯ  นางสุรีพร ศิริขันตยกุล กรรมการมูลนิธิฯ นางญาณี แสงศรีจันทร์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และนางฐิติณัฏฐ์ ชัชพงศ์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมสนับสนุนสมทบทุน จำนวน 50,000 บาท เข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 133 ปีเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่