โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1

รายละเอียด

Posted at 07 Aug 2023

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องอบรม 276 อาคาร ท.100 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : แนวทางการตรวจสอบของ ป.ป.ช.

วิทยากร : คุณนิวัติไชย เกษมมงคล

ตำแหน่ง : เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


เวลา 13.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา : กรณีศึกษา การพิจารณาอุทธรณ์/ทิ้งงาน

วิทยากร : คุณสามารถ แสงรินทร์

ตำแหน่ง :  นิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลางเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่