โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1

รายละเอียด

Posted at 21 Jul 2023

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องอบรม 278 อาคาร ท.100 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : การบริหารพัสดุ

วิทยากร : คุณมงคล แสงหิรัญ

ตำแหน่ง : นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย


เวลา 13.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา : กรณีศึกษา การวินิจฉัยข้อกฎหมาย

วิทยากร : คุณลิขิต อุไรรางกูล

ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลางเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่