โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1

รายละเอียด

Posted at 20 Jul 2023

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องอบรม 2 อาคาร ท.101 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

เวลา 09.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา : ฝึกปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP 5) การจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

วิทยากร : คุณธนะโชค  รุ่งธิปานนท์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง กรมบัญชีกลาง

ผู้ช่วยวิทยากร : คุณสุพัตรา ชนไธสง

ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังชำนาญการ กรมบัญชีกลางเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่