โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1

รายละเอียด

Posted at 17 Jul 2023

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องอบรม 276 อาคาร ท.100 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : ประเด็นและสาระสำคัญของการจ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบควบคุมงาน การเช่าและการแลกเปลี่ยน 

วิทยากร : คุณทักษพร รักอยู่

ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพัสดุ กรมบัญชีกลาง


เวลา 13.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา : การดำเนินการและการพิจารณาอุทธรณ์ ข้อร้องเรียนและการพิจารณาลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน

วิทยากร : คุณสามารถ แสงรินทร์

ตำแหน่ง :  นิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลางเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่