โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 3

รายละเอียด

Posted at 25 Jul 2018

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าในเจตนารมณ์ของกฎ ระเบียบ รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านการเงินการคลังภาครัฐ ซึ่งสามารถนำไปบริหารจัดการงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานราชการโดยรวม จำนวน 4 รุ่น โดยรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ,b56okpo 2561 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่