โครงการอบรมสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” เรื่อง “ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา”

รายละเอียด

Posted at 31 May 2023

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดโครงการอบรมสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”  เรื่อง “ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา”

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

เป็นการบรรยาย หัวข้อ “ความหมายและขอบเขตของที่ปรึกษา

วิทยากร : คุณทักษพร รักอยู่

ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพัสดุ  กรมบัญชีกลาง


เวลา 13.00 – 16.00 น. 

เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีศึกษาและประเด็นปัญหาที่พบในการจ้างที่ปรึกษา พร้อมทั้งถาม – ตอบปัญหาของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา 

ผู้ร่วมเสวนา : คุณทักษพร รักอยู่

ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพัสดุ  กรมบัญชีกลาง

ผู้ร่วมเสวนา : คุณชิดชไม ไมตรี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ผู้ดำเนินรายการเสวนา : คุณญาณี แสงศรีจันทร์

ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่