โครงการอบรมสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” เรื่อง “แนวทางการจัดทำแบบก่อสร้างเพื่อนำไปสู่การจัดจ้างก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ”

รายละเอียด

Posted at 16 May 2023

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดโครงการอบรมสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”  เรื่อง “แนวทางการจัดทำแบบก่อสร้างเพื่อนำไปสู่การจัดจ้างก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ”

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

เป็นการบรรยาย หัวข้อ “ความสำคัญและขอบเขตของแบบก่อสร้าง”

วิทยากร : คุณบุญทิพย์ ชูโชนาค

ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง


เวลา 13.00 – 16.00 น. 

เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ “การทบทวนแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ความสัมพันธ์ของแบบก่อสร้าง และ BOQ. และแนวทางในการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง การปรับปรุงและแก้ไขแบบก่อสร้างในขั้นตอนการบริหารสัญญา พร้อมทั้งถาม – ตอบปัญหาของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา” 

ผู้ร่วมเสวนา : คุณบุญทิพย์ ชูโชนาค

ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

ผู้ร่วมเสวนา : คุณทักษพร รักอยู่

ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพัสดุ  กรมบัญชีกลาง

ผู้ดำเนินรายการเสวนา : คุณญาณี แสงศรีจันทร์

ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง
เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่