โครงการอบรมสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” เรื่อง “การจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง”

รายละเอียด

Posted at 26 Apr 2023

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดโครงการอบรมสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”  เรื่อง “การจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง”

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

เป็นการบรรยาย หัวข้อ “ภาพรวมกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง”

วิทยากร : คุณอัมพวรรณ พุกดำ

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง


เวลา 13.00 – 16.00 น. 

เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ “ในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบ กรณีศึกษา ตัวอย่างและหรือแนวทางปฏิบัติการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำประกาศและเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งถาม - ตอบปัญหาของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา 

ผู้ร่วมเสวนา : คุณบุศรา ลำพูน

ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง

ผู้ร่วมเสวนา : คุณลิขิต อุไรรางกูล

ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง

ผู้ร่วมเสวนา : คุณทักษพร รักอยู่

ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพัสดุ  กรมบัญชีกลาง

ผู้ดำเนินรายการเสวนา : คุณญาณี แสงศรีจันทร์

ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่