หลักสูตร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในงานก่อสร้างภาครัฐ ประจำปี 2565

รายละเอียด

Posted at 31 Oct 2022

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในงานก่อสร้างภาครัฐ ประจำปี 2565

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : การควบคุมงานก่อสร้าง

วิทยากร : คุณฐปนรรฑ์ อ่ำพุทรา

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาอาวุโส สำนักงานศาลปกครอง


เวลา 13.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา : การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง

วิทยากร : คุณศิริกัญญา รุนประโคน

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการพิเศษ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่