หลักสูตร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในงานก่อสร้างภาครัฐ ประจำปี 2565

รายละเอียด

Posted at 26 Oct 2022

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในงานก่อสร้างภาครัฐ ประจำปี 2565

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : การจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือเชิญชวนโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง

วิทยากร : คุณลิขิต อุไรรางกูล

ตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ชำนาญการพิเศษ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง


เวลา 13.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา : การพิจารณาและประกาศผลการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง

วิทยากร : คุณสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่