หลักสูตร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในงานก่อสร้างภาครัฐ ประจำปี 2565

รายละเอียด

Posted at 25 Oct 2022

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในงานก่อสร้างภาครัฐ ประจำปี 2565

เวลา 9.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา : หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน)

วิทยากร : คุณบุญทิพย์ ชูโชนาค

ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลางเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่