หลักสูตร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในงานก่อสร้างภาครัฐ ประจำปี 2565

รายละเอียด

Posted at 19 Oct 2022

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในงานก่อสร้างภาครัฐ ประจำปี 2565

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

วิทยากร : คุณบุญทิพย์ ชูโชนาค

ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง


เวลา 13.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา : แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากร : คุณอาภรณ์  โชติชื่น

ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลางเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่