หลักสูตร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในงานก่อสร้างภาครัฐ ประจำปี 2565

รายละเอียด

Posted at 18 Oct 2022

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในงานก่อสร้างภาครัฐ ประจำปี 2565

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

วิทยากร : คุณสมศักดิ์ ภู่สกุล

ตำแหน่ง : รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง


เวลา 13.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา : การออกแบบงานก่อสร้างและการประมาณการราคาในชั้นต้นโดยผู้ออกแบบ

วิทยากร : คุณฐปนรรฑ์ อ่ำพุทรา

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาอาวุโส สำนักงานศาลปกครองเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่