โครงการอบรมสัมมนา ผู้ตรวจสอบภายใน จากทฤษฎี สู่ วิถีปฏิบัติ ประจำปี 2567 หลักสูตร “การจัดทำรายงานการตรวจสอบ”

รายละเอียด
มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จัดโครงการอบรมสัมมนา ผู้ตรวจสอบภายใน จากทฤษฎี สู่ วิถีปฏิบัติ ประจำปี 2567 หลักสูตร “การจัดทำรายงานการตรวจสอบ”

สำหรับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และผู้สนใจทั่วไป ในวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร อัตราค่าลงทะเบียนคนละ 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

อย่าลืมและอย่าพลาด…

มีไม่บ่อยครั้งที่ผู้บริหารคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในจะได้มีโอกาสมาร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  ในอันที่จะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงรายงานการตรวจสอบให้สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางการบริหารได้อย่างแท้จริง


เอกสารและรูปภาพที่เกี่ยวข้อง


เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่