โครงการ การตรวจสอบภายใน จาก ทฤษฎี สู่ วิถีปฏิบัติ “การจัดทำรายงานการตรวจสอบ”

รายละเอียด
มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จะจัดโครงการ การตรวจสอบภายใน จาก ทฤษฎี สู่ วิถีปฏิบัติ “การจัดทำรายงานการตรวจสอบ”

สำหรับหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในเดือนกรกฎาคม 2567  ท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ frdgf.or.th หรือ Facebook มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง


เอกสารและรูปภาพที่เกี่ยวข้อง


เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่