โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "เทคนิคการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน"

รายละเอียด
มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จัดโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "เทคนิคการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน"

สำหรับหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดจัดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรดังกล่าว ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 600 บาท


เอกสารและรูปภาพที่เกี่ยวข้อง


เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่