การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Central State University, USA

ประวัติการฝึกอบรม

  • ผู้จัดการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง (2558-ปัจจุบัน)
  • นักวิชาการคลัง8 กลุ่มงานพัฒนาระบบลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง
  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบลูกจ้าง กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่