โครงการเสวนาด้านการกำกับดูแลที่ดี เรื่อง “มุมมองการบริหารการตรวจสอบภายในกับ ม.79”

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจในหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนา เรื่อง “มุมมองการบริหารการตรวจสอบภายในกับ ม.79”

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “คงความเป็นเลิศทางการเงินการคลังในวิถี New Normal”

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังและสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ร่วมมือจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม “คงความเป็นเลิศทางการเงินการคลังในวิถี New Normal”

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่