โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี พ.ศ.2561 หัวข้อเรื่อง “เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ”

รายละเอียด
มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จะจัดโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี พ.ศ.2561 หัวข้อเรื่อง “เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ” จำนวน 700 คน/รุ่น รวม 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่นโฮเทล กรุงเทพมหานคร


หัวข้อวิชา

1. เปลี่ยนแปลงอย่างไร...เมื่อใช้ พรบ.วินัยการเงินการคลัง

    - หลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

2. จัดซื้อจัดจ้างอย่างไร...ให้ถูกต้อง

    - กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

3. สิทธิค่ารักษา...ช่วยอุ่นใจเมื่อป่วย

    - หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและสิทธิประโยชน์สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

4. เรื่องละเมิด...รู้ไว้ได้ประโยชน์

    - การดำเนินการด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่


เอกสารและรูปภาพที่เกี่ยวข้อง


เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่