การศึกษา

 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
 • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง กรมบัญชีกลาง

ประวัติการฝึกอบรม

 • การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 50)
 • การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (PDI 1)
 • ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. 11)
 • นักบริหารระดับสูง (นบส. 46)
 • Executive Development Program,Kellogg,School of Management, Northwestern University, U.S.A.
 • Middle Management Professional ,Revenue Canada
 • ประกาศนียบัตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 27/2016
 • ประกาศนียบัตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015
 • ประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 32/2013
 • ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41/2012
 • ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71/2006

ประสบการณ์ทำงาน

 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
 • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง กรมบัญชีกลาง

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่