การศึกษา

 • บัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • MINI Master of Management Program สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

 • ประกาศนีบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐมืออาชีพ (Certified Professional Government Internal Auditor: CPGIA)

ประสบการณ์ทำงาน

 • คณะผู้ตรวจสอบบัญชี สภากาชาดไทย
 • คณะผู้ตรวจสอบบัญชี กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (2539-2540)
 • อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด คณะที่ 1 (2555-ปัจจุบัน)
 • คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (2555-2556)
 • คณะกรรมการพิจารณาความผิดทางเพ่ง (2557-ปัจจุบัน)
 • คณะทำงานติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ของ คตร. (2557-2559)
 • คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย กรมปศุสัตว์ (2558-ปัจจุบัน)
 • วิทยากรด้านตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ให้แก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่