โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ”

รายละเอียด
มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จะจัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ” จำนวน 700 คน ดังนี้

รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


เรื่อง

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

2. ภาพรวมพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

3. ระเบียบว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง ระเบียบว่าด้วยเงินทดรองราชการ

4. การบัญชีภาครัฐ

5. การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง


เอกสารและรูปภาพที่เกี่ยวข้อง


เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่