โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 2

รายละเอียด

Posted at 22 Sep 2022

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 2 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : การพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน และการพิจารณาผู้ทิ้งงาน

วิทยากร : คุณสามารถ แสงรินทร์

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง


เวลา 13.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา : กรณีศึกษา การวินิจฉัยข้อกฎหมาย

วิทยากร : คุณลิขิต อุไรรางกูล

ตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ชำนาญการพิเศษ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่