โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 2

รายละเอียด

Posted at 21 Sep 2022

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 2 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

เวลา 9.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา : - ฝึกปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การจ้างที่ปรึกษา 

- ฝึกปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

วิทยากร : คุณธนะโชค  รุ่งธิปานนท์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง  กรมบัญชีกลาง

ผู้ช่วยวิทยากร : คุณสุพัตรา ชนไธสง

ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังชำนาญการ กรมบัญชีกลางเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่