มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดสรรเงินรายได้ของมูลนิธิฯ เป็นทุนเข้ารับอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”

รายละเอียด

Posted at 30 Apr 2018

คณะกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้มีมติในกรประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติจัดสรรเงินรายได้ของมูลนิธิฯ จำนวน 8 ทุน ให้แก่บุคลากรกรมบัญชีกลาง เพื่อเป็นทุนในการอบรม หลักสูตร "ก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ" ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน กพร. โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 4 ทุน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2561เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่