โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

Posted at 12 Mar 2018

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)” สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐและผู้ที่สนใจ จำนวน 1 รุ่น เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 50 คน ที่โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวิทยากรจากกรมบัญชีกลางบรรยายในหัวข้อดังกล่าวเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่