จัดอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

Posted at 26 Sep 2017

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดโครงการจัดอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ


หัวข้อ “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง”


สำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการคลัง ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป


เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา จำนวน 748 คน


โดยช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 9.00 - 10.25 น. ดร. สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง บรรยายพิเศษหัวข้อ ทิศทางการบริหารพัสดุภาครัฐ ต่อมาเวลา 10.45 - 12.00 น. นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่       ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ หลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง พร้อมคณะจากกรมบัญชีกลาง ได้เสวนาวิชาการเกี่ยวกับ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตอบข้อซักถามเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่