โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในงานก่อสร้างภาครัฐ ประจำปี 2564

รายละเอียด

Posted at 31 Jul 2021

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในงานก่อสร้างภาครัฐ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในงานก่อสร้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 รวมทั้งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรดังกล่าวสู่ความเป็นมืออาชีพและสามารถสนับสนุนภารกิจของกฟผ. ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ สำหรับการจัดอบรมเป็นการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ วิธีการฝึกอบรมเป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระยะเวลาในการอบรม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 -23 กรกฎาคม 2564 โดยมีบุคลากรของฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง(ออก.) จำนวน 30 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตรข้างต้นเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่