โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร

รายละเอียด

Posted at 20 Nov 2020

   วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กรสำหรับหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในและบุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้านตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังในมุมมองของพลังสำคัญในการขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐไปสู่องค์กรที่มีคุณค่าและบทบาทของการตรวจสอบภายในในการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กรโดยได้รับเกียรติจากประธานมูลนิธิฯ(นายมนัสแจ่มเวหามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมโรงแรมรามาการ์เด้นส์กรุงเทพ


   วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นการบรรยายวินัยการเงินการคลังพลังขับเคลื่อนสู่องค์กรที่มีคุณค่าและการตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กรโดยคุณชุณหจิตสังข์ใหม่หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและคุณสุรีพรศิริขันตยกุลนักบัญชีทรงคุณวุฒิและวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เป็นการบรรยายการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในกลไกหรือภาระทางการบริหารและวางแผนตรวจสอบอย่างไรจึงจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรบรรยายโดยคุณวารุณีปรีดานนท์เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่