โครงการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน หัวข้อ“มุมมองการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ”

รายละเอียด

Posted at 20 Nov 2020

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม2563 เวลา13.00 น. นายมนัสแจ่มเวหา ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน หัวข้อมุมมองการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ” ณ ห้องประชุม อาคาร ชั้น กรมบัญชีกลาง


โครงการเสวนาดังกล่าวเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังและกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 

   วิทยากรที่ให้เกียรติร่วมเสวนาประกอบด้วย

  1. นายภิญโญ อินทรภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอัยการสูงสุด 

  2. นางสาววรกมล อยู่นาค ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 3. นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

 4. นางสาวธัญชนก ศรีอำพร นักพัฒนาสังคมชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

  5. นางสาววิมลศิริ ศรีสมุทร นักตรวจสอบภายในรักษาการหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ดำเนินรายการโดยนางสุรีพร ศิริขันตยกุล ผู้จัดการโครงการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง

   ผู้เข้าร่วมเสวนาเห็นด้วยกับการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในและเกณฑ์การประเมิน ด้าน 16 ประเด็นโดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1) ให้เพิ่มการตรวจเยี่ยมเพื่อสัมภาษณ์หรือสอบถามการปฏิบัติงานด้วยนอกเหนือจากการตรวจประเมินจากเอกสาร

2) ให้มีการอธิบายเกณฑ์การประเมินในแต่ละประเด็นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน

3) ควรจัดให้มีการเสริมสร้างคุณภาพการตรวจสอบภายในเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมินคุณภาพ

4) ควรให้มีการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐเห็นความสำคัญและใช้ประโยชน์จากงานตรวจสอบภายในโดยเป็นหัวข้อหนึ่งที่แทรกอยู่ในเวทีการสัมมนาหรือชี้แจงในระดับนโยบายเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่