อบรมสัมมนาให้กับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 250 คน

รายละเอียด

Posted at 12 Aug 2017

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดโครงการจัดอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ให้กับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

จำนวน 250 คน รวม 5 รุ่น โดย

รุ่นที่ 1 จัดอบรมสัมมนา วันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2560

รุ่นที่ 2 จัดอบรมสัมมนา วันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2560

รุ่นที่ 3 จัดอบรมสัมมนา วันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2560

รุ่นที่ 4 จัดอบรมสัมมนา วันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2560

รุ่นที่ 5 จัดอบรมสัมมนา วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2560


ที่โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรจากสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง หัวข้อวิชามีดังนี้

 1. การบริหารงบประมาณภาครัฐ บรรยายโดยนายสรวิชญ์ กนกวิจิตร
 2. การบริหารการจ่ายเงินภาครัฐสำหรับผู้บริหารด้านการเงินการคลังและการพัสดุ บรรยายโดย
  นางสาวสุภาภรณ์ โรจนรุ่งทวี / นางสาววลัยรัตน์ ศรีเชียงพิมพ์ จากกรมบัญชีกลาง
 3. ระเบียบการเงินการคลัง บรรยายโดยนางสาววิริยา พูนคำ / นายโสภณ พ่วงคุ้ม จากกรมบัญชีกลาง
 4. การบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับผู้บริหาร ด้านการเงินการคลังและการพัสดุ บรรยายโดยพันจ่าเอกเดชา เมฆวิลัย / นายบุญทิพย์ ชูโชนาค จากกรมบัญชีกลาง
 5. การบัญชีภาครัฐสำหรับผู้บริหารด้าน การเงินการคลังและการพัสดุ บรรยายโดยนางอัญชลี ศรีอำไพ  จากกรมบัญชีกลาง
 6. ระบบสารสนเทศทางการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) บรรยายโดยนางสาวกาญจนา สกุลประเสริฐศรี จากกรมบัญชีกลาง
 7. การตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยงภาคราชการ บรรยายโดยนางนพรัตน์ พรหมนารท จากกรมบัญชีกลาง   
 8. สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ บรรยายโดย
  นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ / นางสุธาทิพย์ กิตติเกษมศิลปะ จากกรมบัญชีกลาง
  นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
  นายสรวิชญ์ กนกวิจิตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (OUC1)
  นางสาวสุภาภรณ์ โรจนรุ่งทวี ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ
  นางสาววลัยรัตน์ ศรีเชียงพิมพ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
  นางสาววิริยา พูนคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
  นายโสภณ พ่วงคุ้ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
  นายบุญทิพย์ ชูโชนาค ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการพัสดุภาครัฐ
  พันจ่าเอกเดชา เมฆวิลัย ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัสดุและวิชาการทางนิติการ
  นางอัญชลี ศรีอำไพ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ
  นางสาวกาญจนา สกุลประเสริฐศรี ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาฐเฉพาะด้านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
  นางนพรัตน์ พรหมนารท ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน
  นางสุธาทิพย์ กิตติเกษมศิลปะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองละเมิดและแพ่ง


เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่