ภาพการอบรม วันที่ 17, 18, 24 มิถุนายน 2560 ที่โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

Posted at 12 Aug 2017

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)” สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ และผู้ที่สนใจ จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 1 วัน โดยรุ่นที่ 1 จัดอบรม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 รุ่นที่ 2 จัดอบรม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 และรุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 131 คน ที่โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวิทยากรจากกรมบัญชีกลางบรรยายในหัวข้อดังกล่าวเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่