ช่วยเหลือเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดทางภาคใต้ของกรมบัญชีกลาง

รายละเอียด

Posted at 18 Feb 2019

คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้มีมติให้จัดสรรเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดทางภาคใต้ของกรมบัญชีกลาง

ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) ซึ่งมูลนิธิฯ ได้โอนเงินช่วยเหลือดังกล่าวให้แก่บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 9 ราย

และบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 50,000 บาท เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่