งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ

รายละเอียด

Posted at 10 Sep 2018

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 12:00 น. นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดงานเลี้ยงและมอบของที่ระลึกให้แก่ กรรมการมูลนิธิฯ นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง กรมบัญชีกลาง และนางสุรีพร ศิริขันตยกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ
เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่