โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ”

รายละเอียด
มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จะจัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ” จำนวน 700 คน/รุ่น รวม 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่นโฮเทล กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


หัวข้อวิชา

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

2. ภาพรวมพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562

5. การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

6. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ


เอกสารและรูปภาพที่เกี่ยวข้อง


เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่